شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک (5)

 

 

مدیریت استراتژیک بر اساس مدل برایسون
در دنیای امروز ، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده است تا نظریه ها ،ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در این زمینه ایجاد و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ، که تمامی سازمانهای موفق و متعالی دنیا از آن بهره می برند، روشهایی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر سازمان در قالب متدولوژیهای متنوع مدیریت استراتژیک است.
برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت و متناسب با ماهیت آن سازمان اجرا می شود که بسیاری از آنها در حوزه خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارد.

برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل برایسون :

مدل برایسون که توسط پروفسور برایسون استاد دانشگاه مینه سوتا ایجاد شد ، محبوب ترین مدل برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و یا سازمانهای زیر مجموعه است . این مدل در بسیاری از موارد با ترکیب با مدلهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از تفاوت های اساسی این مدل با سایر مدلها تعیین مقاصد سازمان بر مبنای پتانسیلهای در دسترس است. خلاصه ای از رئوس خدمات قابل ارائه توسط مدیریت سرآمد ایرانیان در این بخش عبارتند از:
I.    برنامه ریزی و سازماندهی پروژه
II.    انجام توافقات داخلی اولیه
III.    تعیین مسئولیت های رسمی و غیر رسمی سازمان و شفاف سازی حدود اختیارات
IV.    تعیین ماموریت و ارزشهای سازمانی
V.    تحلیل محیط (تحلیل محیط کلان ، تحلیل ذینفعان شامل مشتری ، کارفرما و ... ، تحلیل صنعت ، همکاران ، شرکا و رقبا )
VI.    تحلیل داخلی ( استراتژیهای فعلی ، منابع ، عملکردها و ...)
VII.    تعیین موضوعات استراتژیک
VIII.    تعیین استراتژیها ( تعیین استراتژیها ، ارزیابی و انتخاب ، تعیین برنامه ها و اقدامات ،معیارهای ارزیابی و ...)
IX.    تشریح آینده سازمان  بر مبنای استراتژیهای تعیین شده ( چشم انداز سازمانی )
X.    تعیین برنامه های عملیاتی دوره ای ، دستیابی به نتایج و ارزیابی اثر بخشی

 

پنج شنبه, 24 مرداد 1392 ساعت 03:11

مشاوره روش ارزیابی متوازن BSC

نوشته شده توسط

روش ارزیابی متوازن ( کارتهای امتیازدهی متوازن ) Balanced scorecard (BSC  )
در دنیای امروز ، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده است تا نظریه ها ،ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در این زمینه ایجاد و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ، که تمامی سازمانهای موفق و متعالی دنیا از آن بهره می برند، روشهایی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر سازمان در قالب متدولوژیهای متنوع مدیریت استراتژیک است.
برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت و متناسب با ماهیت آن سازمان اجرا می شود که بسیاری از آنها در حوزه خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارد.
برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش ارزیابی متوازن (BSC) :
این روش برای کلیه سازمانها اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ،  دولتی و خصوصی و .... قابلیت استفاده دارد.
در بسیاری از موارد گروه مدیریت سرآمد ایرانیان، این روش را با سایر متدولوژیها نظیر برایسون ، هاروارد و هوشین ترکیب می نماییم تا اثر بخشی بیشتری ایجاد شود. از مزایای مهم این روش تاکید بر عملیاتی بودن ، ایجاد یک روش قدرتمند ارزیابی و تعیین روابط علت و معلولی بین سلسله مراتب اهداف استراتژیک است.

خلاصه ای از رئوس خدمات قابل ارائه توسط مدیریت سرآمد ایرانیان در این بخش عبارتند از:

I.    برنامه ریزی و سازماندهی پروژه
II.    ارزیابی محیط دور (کلان) با استفاده از تکنیک هایی نظیر PESTLE
III.    تعیین عوامل عمده موفقیت (CSFs)
IV.    ارزیابی محیط نزدیک با تکنیک هایی نظیرنیروهای پنج گانه پورتر
V.    مطالعات تطبیقی
VI.    تعیین چشم انداز ، ماموریت ، ارزشها
VII.    بررسی مدل تجاری مناسب برای سازمان
VIII.    تعیین پرسپکتیوهای مورد نیاز برای ایجاد اهداف استراتژیک
IX.    تعیین اهداف استراتژیک اصلی
X.    تعیین و توسعه سلسله مراتب اهداف استراتژیک در پرسپکتیوهای مختلف
XI.    ترسیم نقشه استراتژیک
XII.    تعیین معیارهای اندازه گیری اهداف
XIII.    هدف گذاری
XIV.    تعیین اقدامات استراتژیک
XV.    تعیین مسئولین مرتبط
XVI.    بودجه بندی
XVII.    پیگیری اجرا اقدامات و ارزیابی اثر بخشی

 

پنج شنبه, 24 مرداد 1392 ساعت 02:24

مشاوره استراتژی با مدل هاروارد

نوشته شده توسط

مدیریت استراتژیک برمبنای مدل هاروارد
در دنیای امروز ، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده است تا نظریه ها ،ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در این زمینه ایجاد و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ، که تمامی سازمانهای موفق و متعالی دنیا از آن بهره می برند، روشهایی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر سازمان در قالب متدولوژیهای متنوع مدیریت استراتژیک است.
برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت و متناسب با ماهیت آن سازمان اجرا می شود که بسیاری از آنها در حوزه خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارد.
مدیریت استراتژیک بر مبنای مدل هاروارد:
 خدمات این حوزه مناسب سازمانهای انتفاعی و مستقل در تصمیم گیری ها می باشد. خلاصه ای از رئوس خدمات قابل ارائه توسط مدیریت سرآمد ایرانیان در این بخش عبارتند از:
I.    برنامه ریزی و سازماندهی پروژه
II.    ارزیابی محیط دور (کلان) با استفاده از تکنیک هایی نظیر PESTLE
III.    تعیین عوامل عمده موفقیت (CSFs)
IV.    ارزیابی محیط نزدیک با تکنیک هایی نظیرنیروهای پنج گانه پورتر
V.    مطالعات تطبیقی
VI.    تعیین چشم انداز ، ماموریت ، ارزشها
VII.    تعیین اهداف کلان
VIII.    تعیین استراتژیهای سازمان با استفاده از متدولوژی SWOT
IX.    ارزیابی و انتخاب استراتژیها با استفاده از تکنیکهای ارزیابی ، موقعیت یابی و انتخاب
X.    تعیین اهداف دوره ای و اجرای فرآیند هدف گذاری
XI.    برنامه ریزی اقدامات استراتژیک
XII.    بودجه بندی
XIII.    پیگیری اجرای اقدامات و ارزیابی اثر بخشی

 

مدیریت استراتژیک با استفاده از هوشین کانری
در دنیای امروز ، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده است تا نظریه ها ،ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در این زمینه ایجاد و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ، که تمامی سازمانهای موفق و متعالی دنیا از آن بهره می برند، روشهایی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر سازمان در قالب متدولوژیهای متنوع مدیریت استراتژیک است.
برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت و متناسب با ماهیت آن سازمان اجرا می شود که بسیاری از آنها در حوزه خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارد.
برنامه ریزی بر اساس هوشین کانری :
هوشین کانری در لغت به معنای  سوزن جهت نمای سیاست است ( قطب نمای سیاست ) و هوشین کانری را می توان جاری سازی سیاستها ترجمه نمود.
هوشین کانری اهداف و سیاستهای هر سطح  سازمان را به سیاستها و اهداف قابل درک و اجرایی در سطح پایین تر سازمان تبدیل نموده و به این صورت سیاستهایی که در سراسر سازمان ایجاد می شود همراستا با سیاستهای کلان تعیین شده توسط مدیران ارشد سازمان خواهند بود. مدلهای مختلفی برای پیاده سازی هوشین کانری ایجاد شده که معرف ترین آنها عبارتند از مدل هوشین کانری آکانوا، مدل هوشین کانری کمیته تحقیقاتی Goal/QPC، مدل هوشین کانری وینیارسکی که هریک به سهم خود مدلی را برای پیاده سازی این مفهوم ارائه نموده اند.
در دهه اخیر عموما استفاده کنندگان از مدل هوشین کانری آنرا با BSC ترکیب نموده اند و از مزایای ترکیب این دو روش در سازمان خود بهره برده اند.
در ایران ، صنایع وابسته به صنعت خودرو سازی  بیشتر از سایر صنایع از مدل هوشین کانری استفاده نموده اند. خلاصه ای از رئوس خدمات قابل ارائه توسط مدیریت سرآمد ایرانیان در این بخش عبارتند از ( فقط نمونه ای با استفاده از مدل ارائه شده آکانوا ذکر گردیده است ):
 فرآیند ده مرحله ای تعیین شده در این مدل با اجرای مراحل مختلفی نظیر موارد زیر در سازمان پیاده سازی میشود:
I.    تعیین  چشم انداز
II.    جمع آوری اطلاعات اولیه و ایجاد سیاستها و برنامه توسعه کیفیت
III.    تعیین استراتژیها
IV.    جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
V.    طرحریزی اهداف
VI.    طرحریزی برنامه ها و منابع تحقق
VII.    ایجاد یک سیستم کنترل اقلام برنامه های کنترلی
VIII.    جاری سازی سیاستهای تعیین شده و اقدامات کنترلی
IX.    اجرای هوشین کانری در سطوح مختلف سازمانی
X.    ایجاد نظام گزارش دهی وبازبینی نتایج حاصل از اجرا

 

پنج شنبه, 10 مرداد 1392 ساعت 01:20

مشاوره برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

نوشته شده توسط

خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت برنامه ریزی مدیریت استراتژیک توسط مدیریت سرآمد ایرانیان قابل ارائه می باشد.

در دنیای امروز، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده است تا نظریه ها ،ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در این زمینه ایجاد و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ، که تمامی سازمانهای موفق و متعالی دنیا از آن بهره می برند، روشهایی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر سازمان در قالب متدولوژیهای متنوع مدیریت استراتژیک است.
برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت و متناسب با ماهیت آن سازمان اجرا می شود که بسیاری از آنها در حوزه خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارد. برخی از حوزه هایی که در حوزه خدمات آموزشی و مشاوره ای گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارند به شرح زیر است.

خدمات قابل ارائه در مشاوره مدیریت استراتژیک :

1-   مشاوره مدیریت استراتژیک بر مبنای مدل هاروارد : خدمات این حوزه مناسب سازمانهای انتفاعی و مستقل در تصمیم گیری ها می باشد.مشاوره مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی
2
-   مشاوره برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش ارزیابی متوازن (BSC ) : این روش برای کلیه سازمانها اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ،  دولتی و خصوصی و .... قابلیت استفاده دارد. این مدل در بسیاری از موارد با ترکیب با مدلهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
3-    مشاوره برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل برایسون : مدل برایسون که توسط پروفسور برایسون استاد دانشگاه مینه سوتا ایجاد شد ، محبوب ترین مدل برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و یا سازمانهای زیر مجموعه است . این مدل در بسیاری از موارد با ترکیب با مدلهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
4-   مشاوره برنامه ریزی استرات‍ژيك بر اساس هوشین کانری : هوشین کانری در لغت به معنای  سوزن جهت نمای سیاست است ( قطب نمای سیاست ) و هوشین کانری را می توان جاری سازی سیاستها ترجمه نمود.

5-    سایر الگوها و روشها ( بنا به درخواست سازمان از روشهای خاص و یا روشهای تلفیقی استفاده خواهد شد.) این مدلها مب توانند مدلهایی نظیر موارد زیر باشند:

مدل MIM ، مدل گلوئیک ، مدل هاکس ، مدل پیرس و رابینسون ، مدل ایگنور آنسوف ، مدل مینتزبرگ ، مدل دیسون براین و ....