شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

تربیت رهبران و سرپرستان اثر بخش

در اختیار داشتن مدیرانی که توانایی رهبری و سرپرستی مناسبی داشته باشند از الزامات اولیه موفقیت هر سازمانی است در این راستا مدیریت سرآمد ایرانیان برنامه مشاوره ای و آموزشی به شرح زیر را برای تربیت رهبران و سرپرستان حرفه ای در نظر گرفته است.

رئوس برخی از خدمات قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر است :

در این روش مشاوره ابتدا یک تیم خبره جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست های استاندارد بر اساس مدل توافق شده ، اطلاعات مورد نیاز برای تعیین مهارتهای سرپرستی و رهبری مورد نیاز را جمع آوری مینمایند.

سپس مدیر تیم مربوطه ، گزارشی از مهارتهای مورد نیاز در بخشهای مختلف را به صورت تفکیک شده ارائه می نماید.

یک تیم مصاحبه گر خبره ، با انجام مصاحبه با کارکنان و مدیران و سرپرستان هر بخش اقدام به ارزیابی شایستگیهای موجود در تیم رهبری و سرپرستی در بخشهای مختلف می نمایند.

با انجام آنالیز شکاف نقایص صلاحیت های مورد نیاز برای رهبری و سرپرستی مشخص می شود.

بر این اساس یک نیاز سنجی انجام شده و برنامه های توسعه شایستگی تیم های رهبری هر بخش تهیه می شود. این برنامه شامل برنامه های آموزشی و غیر آموزشی است.

پس از تهیه برنامه توسعه شایستگی ، منابع مورد نیاز تهیه شده و با انجام هماهنگی های لازم برنامه به اجرا گذاشته می شود.

در نهایت اثر بخشی پروژه در قالب معیارهای مالی و غیر مالی ،ارزیابی شده و در قالب یک گزارش به کارفرما ارائه می گردد.