شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

مدیریت استراتژیک برمبنای مدل هاروارد
در دنیای امروز ، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده است تا نظریه ها ،ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در این زمینه ایجاد و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ، که تمامی سازمانهای موفق و متعالی دنیا از آن بهره می برند، روشهایی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر سازمان در قالب متدولوژیهای متنوع مدیریت استراتژیک است.
برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت و متناسب با ماهیت آن سازمان اجرا می شود که بسیاری از آنها در حوزه خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارد.
مدیریت استراتژیک بر مبنای مدل هاروارد:
 خدمات این حوزه مناسب سازمانهای انتفاعی و مستقل در تصمیم گیری ها می باشد. خلاصه ای از رئوس خدمات قابل ارائه توسط مدیریت سرآمد ایرانیان در این بخش عبارتند از:
I.    برنامه ریزی و سازماندهی پروژه
II.    ارزیابی محیط دور (کلان) با استفاده از تکنیک هایی نظیر PESTLE
III.    تعیین عوامل عمده موفقیت (CSFs)
IV.    ارزیابی محیط نزدیک با تکنیک هایی نظیرنیروهای پنج گانه پورتر
V.    مطالعات تطبیقی
VI.    تعیین چشم انداز ، ماموریت ، ارزشها
VII.    تعیین اهداف کلان
VIII.    تعیین استراتژیهای سازمان با استفاده از متدولوژی SWOT
IX.    ارزیابی و انتخاب استراتژیها با استفاده از تکنیکهای ارزیابی ، موقعیت یابی و انتخاب
X.    تعیین اهداف دوره ای و اجرای فرآیند هدف گذاری
XI.    برنامه ریزی اقدامات استراتژیک
XII.    بودجه بندی
XIII.    پیگیری اجرای اقدامات و ارزیابی اثر بخشی