شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

روش ارزیابی متوازن ( کارتهای امتیازدهی متوازن ) Balanced scorecard (BSC  )
در دنیای امروز ، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده است تا نظریه ها ،ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در این زمینه ایجاد و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ، که تمامی سازمانهای موفق و متعالی دنیا از آن بهره می برند، روشهایی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر سازمان در قالب متدولوژیهای متنوع مدیریت استراتژیک است.
برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت و متناسب با ماهیت آن سازمان اجرا می شود که بسیاری از آنها در حوزه خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارد.
برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش ارزیابی متوازن (BSC) :
این روش برای کلیه سازمانها اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ،  دولتی و خصوصی و .... قابلیت استفاده دارد.
در بسیاری از موارد گروه مدیریت سرآمد ایرانیان، این روش را با سایر متدولوژیها نظیر برایسون ، هاروارد و هوشین ترکیب می نماییم تا اثر بخشی بیشتری ایجاد شود. از مزایای مهم این روش تاکید بر عملیاتی بودن ، ایجاد یک روش قدرتمند ارزیابی و تعیین روابط علت و معلولی بین سلسله مراتب اهداف استراتژیک است.

خلاصه ای از رئوس خدمات قابل ارائه توسط مدیریت سرآمد ایرانیان در این بخش عبارتند از:

I.    برنامه ریزی و سازماندهی پروژه
II.    ارزیابی محیط دور (کلان) با استفاده از تکنیک هایی نظیر PESTLE
III.    تعیین عوامل عمده موفقیت (CSFs)
IV.    ارزیابی محیط نزدیک با تکنیک هایی نظیرنیروهای پنج گانه پورتر
V.    مطالعات تطبیقی
VI.    تعیین چشم انداز ، ماموریت ، ارزشها
VII.    بررسی مدل تجاری مناسب برای سازمان
VIII.    تعیین پرسپکتیوهای مورد نیاز برای ایجاد اهداف استراتژیک
IX.    تعیین اهداف استراتژیک اصلی
X.    تعیین و توسعه سلسله مراتب اهداف استراتژیک در پرسپکتیوهای مختلف
XI.    ترسیم نقشه استراتژیک
XII.    تعیین معیارهای اندازه گیری اهداف
XIII.    هدف گذاری
XIV.    تعیین اقدامات استراتژیک
XV.    تعیین مسئولین مرتبط
XVI.    بودجه بندی
XVII.    پیگیری اجرا اقدامات و ارزیابی اثر بخشی