شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

تربیت رهبران و سرپرستان اثر بخش

در اختیار داشتن مدیرانی که توانایی رهبری و سرپرستی مناسبی داشته باشند از الزامات اولیه موفقیت هر سازمانی است در این راستا مدیریت سرآمد ایرانیان برنامه مشاوره ای و آموزشی به شرح زیر را برای تربیت رهبران و سرپرستان حرفه ای در نظر گرفته است.

رئوس برخی از خدمات قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر است :

در این روش مشاوره ابتدا یک تیم خبره جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست های استاندارد بر اساس مدل توافق شده ، اطلاعات مورد نیاز برای تعیین مهارتهای سرپرستی و رهبری مورد نیاز را جمع آوری مینمایند.

سپس مدیر تیم مربوطه ، گزارشی از مهارتهای مورد نیاز در بخشهای مختلف را به صورت تفکیک شده ارائه می نماید.

یک تیم مصاحبه گر خبره ، با انجام مصاحبه با کارکنان و مدیران و سرپرستان هر بخش اقدام به ارزیابی شایستگیهای موجود در تیم رهبری و سرپرستی در بخشهای مختلف می نمایند.

با انجام آنالیز شکاف نقایص صلاحیت های مورد نیاز برای رهبری و سرپرستی مشخص می شود.

بر این اساس یک نیاز سنجی انجام شده و برنامه های توسعه شایستگی تیم های رهبری هر بخش تهیه می شود. این برنامه شامل برنامه های آموزشی و غیر آموزشی است.

پس از تهیه برنامه توسعه شایستگی ، منابع مورد نیاز تهیه شده و با انجام هماهنگی های لازم برنامه به اجرا گذاشته می شود.

در نهایت اثر بخشی پروژه در قالب معیارهای مالی و غیر مالی ،ارزیابی شده و در قالب یک گزارش به کارفرما ارائه می گردد.

ارزیابی سبك رهبري و تعیین سبک رهبری اثربخش
ارزیابی و تعیین سبک رهبری در سازمانها و بخشهای سازمانی:
در این روش مشاوره ابتدا یک تیم خبره جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست های دقیق ، اطلاعات مورد نیاز برای تعیین وضعیت فعلی سازمان و پارامترهای اثر گذار را جمع آوری می نماید.
پس ازآ ن ، کارشناسان مشاور با استفاده از مدلهای مطرح نظیر مدل اقتضایی فیدلر ، مدل هرسی و بلانچارد و ... ابتدا سبک فعلی رهبری در بخش های مختلف سازمان را تعیین می نمایند .
ارزیابی سطح اثر بخشی فعلی رهبری و منافع و معایب آن در بخش گام بعدی این پروژه است.
 در مرحله بعد با ارزیابی وضعیت واقعی سازمان و کارکنان هر بخش که داده های آن از بخش جمع آوری اطلاعات حاصل شده، سبک رهبری مناسب در هر بخش و سطح سازمانی را تعیین می نمایند.
پس از انجام آنالیز شکاف ، برنامه ریزی لازم را برای تغییر در سبک رهبری در بخشهای مختلف سازمان تهیه می نمایند. این برنامه ها شامل مسئولیتهای مختلف ، برنامه های کسب مهارت های رهبری و سرپرستی و .. را شامل می شود.
پس از تکمیل برنامه ها  با همکاری مدیران کارفرما این برنامه ها را گام به گام اجرا می نمایند. اجرای گام به گام این برنامه ها شامل طراحی و اجرای برنامه های آموزشی ، استقرار نظام های تکمیلی بسته به سبک های انتخاب شده ، تمرین آزمایشی طرحهای کسب مهارت و ... را شامل می شود که بسته به وضعیت ارزیابی شده سازمان به مرحله اجرا خواهد رسید.
در نهایت پس از طی یک دوره آزمایشی ، اثر بخشی سبک های جدید رهبری را اندازه گیری نموده و گزارشی از منافع اجرای پروژه برای کارفرما تهیه می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر با واحد مشاوره مدیریت ، مدیریت سرامد ایرانیان تماس بگیرید :

66568065-66569430
 

مدل LQF ( چهارچوب کیفیت رهبری ) یک مدل انگلیسی است که برای اولین بار توسط مدیر عامل شرکت مدیریت سرآمد ایرانیان ، آقای داوود حیدری در مدل رهبریایران مطرح شد.
این مدل ، مدلی بسیار توانمند و شفاف برای توسعه قابلیت ها و کیفیت رهبری در سازمانها است.

مدیریت منابع انسانی HRM
موجودیت سازمانها بر پایه منابع مختلفی نظیر منابع انسانی ، منابع مالی ، مواد اولیه ، تجهیزات ، اطلاعات و دانش و ... تشکیل شده است. مدیران با ایجاد هماهنگی و هدایت این منابع سازمان را در مسیر اهداف حرکت می دهند. در بین این منابع منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا مولفه اصلی شکل گیری هر سازمان کارکنان آن سازمان بوده و علاوه براینکه انسان از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر منابع برخوردار است می تواند تاثیر زیاد و در برخی موارد غیر قابل پیش بینی بر سایر منابع نیز داشته باشد.
فرآیندهای مدیریت منابع انسانی سعی دارند بهترین شیوه را برای جذب ، بکار گیری ، توسعه و نگهداری نیروی کار را در اختیار سازمانها قرار دهند.
در گذشته صرفا کنترل منابع انسانی از طریق حضور و غیاب و کنترل انجام وظایف مورد نظر سازمانها قرار داشت لیکن با گذشت زمان ، رهبری نیروی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده سازمانها در حوزه مدیریت منابع انسانی از پارامترهای مختلفی تشکیل شده و نظریه ها و مدلهای بسیار متنوعی در این حوزه ارائه شده است.
رئوس مهمترین خدماتی که مدیریت سرآمد ایرانیان در حوزه منابع انسانی ارائه می نماید:
•    استقرار نظام جامع مدیریت منابع انسانی
•    ارزیابی و تعیین سبک رهبری در سازمانها و بخشهای سازمانی
•    تربیت رهبران و سرپرستان حرفه ای ( اثر بخش )
•    استقرار مدل LQF  چهارچوب کیفیت رهبری
•    طراحی سیستم های آموزشی ( برمبنای استانداردهای مختلف نظیر ISO10015 )
•    اجرای ارزیابی 360 درجه
•    استقرار نظام پیشنهادات ( نظام مدیریت پیشنهاد )
•    استقرار نظام مدیریت بازخورد کارکنان ( سیستم های نظر سنجی ،پیگیری شکایات و ... )
•    تشکیل تیم ها و کارگروه های سازمانی
•    استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و نظام های پاداش دهی ( بر مبنای مدلهای مختلف نظیر پرسنل اسکورد کارد -  PSC – کارتهای تشویق و ....)
•    استقرار سیستم های گردش شغل و توسعه شغل
•    انجام تحلیل شغل و تعیین عواملی نظیر شرح مسئولیت ها ، شرایط احراز ، سختی کار و ...
•    اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
•    استقرار برنامه های شغل زدایی و تعدیل نیروی انسانی

جهت اطلاعات بیشتر با واحد مشاوره مدیریت ، مدیریت سرآمد ایرانیان تماس بگیرید :

66568065-66569430