شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

نظام پيشنهادات :
نظام يا سيستم پيشنهادات ، سیستمی است كه مي‌توان از فكر و انديشه هاي و توان  كاركنان براي مسئله يابي، چاره‌جويي و حل مسائل و مشكلات سازماني بهره جست.
در یک نظام پيشنهادات كليه كاركنان از عاليترين رده سازماني تا پايين ترين سطح آن مي‌توانند پيشنهادات ، ايده‌ها ، ابتكارات و نظرات خود را براي رفع نارسايي‌هاي موجود در روند كاري و يا بهبود روشهاي انجام كار و يا افزايش كيفيت توليد ارائه دهند.
البته باید توجه داشت نظام پيشنهادات فقط صرفا ارائه انتقاد نيست بلكه در آن راه چاره نيز ارائه مي‌گردد و در آن فقط به بيان مشكلات پرداخته نمي شود بلكه راه حلهاي رفع مشكلات نيز ارائه مي شود.
از اين طريق كاركنان مي توانند به همه امور و فعاليتهاي سازمان بپردازند و پيشنهادهاي اصلاحي خود را بر اساس فرآيندي مشخص تدوين و ارائه نمايند.
استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات در يك سازمان توجه و حساسيت كاركنان را به فرآيندهاي كار بيشتر كرده و باعث مشاركت بيشتر كاركنان در سازمان مي شود، همچنين با افزايش مشاركت، خلاقيت و روحيه كاركنان، راهكارهاي عملي براي حل مسائل و مشكلات سازمان پيدا مي‌شود.

برخی اهداف نظام پيشنهادات:
•    فراهم نمودن شرايط و امكانات لازم به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص و كارآمد
•    ارتقاء آگاهي مديران مياني و ارشد در خصوص كار و گرايش هاي كاركنان
•    شناسايي قابليت هاي ويژه و توانايي كاركنان و ارائه بازخوردهاي لازم در خصوص كار و گرايش هاي آنان
•    توسعه توانائي فردي و ايجاد خلاقيت دركاركنان از طريق ارج نهادن به پيشنهادهاي منطقي آنان
•    ارتقاء كمي و كيفي اجراي فرآيندها، كاهش هزينه ها، بهبود روندهاي عملياتي، سيستمها و نظاير آن
•    ارتقاء سطح كارائي كاركنان و همسو سازي اهداف فرد و ارگان از طريق فراهم نمودن منافع مشترك مادي، معنوي و تقويت روحيه مشاركت، همكاري و كارگروهي
•    افزايش نقش، احساس هويت، رضايت، وفاداري، همبستگي و تعلق در كاركنان و احساس مسئوليت در حل مسائل
رئوس برخی از خدمات قابل ارائه در قالب استقرار نظام پیشنهادات
•    ارزیابی و تعیین وضعیت و فرهنگ سازمانی برای استقرار نظام پیشنهادات
•    انتخاب مدلی که تناسب بیشتری با وضعیت فعلی سازمان داشته باشد.
•    تعیین و ایجاد سازمان و ارکان تشکیلاتی
•    تعیین مدل ارائه پیشنهاد
•    تعیین روشهای ارزیابی پیشنهادات
•    تعیین روشهای ارزش گذاری پیشنهاد
•    طرحریزی سیستم های تامین بودجه
•    طرحریزی سیستم های ارزیابی نظام پیشنهادات
•    اتصال نظام پیشنهادات به سایر سیستم های سازمانی
•    تعیین روشهای ارتباطی ( ارتباطات چند سویه شامل ارائه بذرهای پیشنهاد، دریافت پیشنهادات ، تشکیل تیم های حل مسئله ، روش ارائه پاداشها و ... )
•    اجرای آزمایشی