شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

مقالات مدیریتی

مقالات

نظام آراستگی 5S چیست ؟

5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد . شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی 5S پیشگیری از اتلاف است . نظام آراستگی 5sاین نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است که در ادامه به تشریح پنج S  خواهیم پرداخت . قبل شروع بحث بهتر است یه این نکته اشاره شود که 5S پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است .

ایزو 9004

نوشته شده توسط

استاندارد بین المللی ISO 9004:2009 ، با استفاده از یک رویکرد مدیریت کیفیت ، راهنما و پشتیبان سازمان هایی است که برای دستیابی به موفقیت ISO 9004پایدار، در محیطی پیچیده ، طاقت فرسا و پیوسته در حال تغییر ، تلاش میکنند.
موفقیت پایدار، براساس توانمندی یک سازمان در تامین نیازها و انتظارهای مشتریان و سایرطرف های ذی نفع در مدت طولانی و به روشی متعادل و متوازن حاصل میشود. موفقیت پایدار ؛ میتواند با مدیریتی اثر بخش از طریق آگاهی از محیط سازمان ، یادگیری و به کارگیری درست پروژه های بهبود ، نوآوری و یا هر دو به دست آید.
استاندارد بین المللی ایزو 9004، خودارزیابی را به عنوان ابزاری مهم در بررسی سطح بلوغ سازمان معرفی میکند تا با بررسی رهبری ، استراتژی ، سیستم مدیریت ، منابع و فرآیندهای سازمان ، نقاط قوت و ضعف و فرصت های بهبود ، نوآوری و یا هر دو شناسایی شود.

ISO 13053-1:2011 ايزو شش سيگما استانداردی ارائه شده در مورد متدولوژی شناخته شده 6 سیگما استایزو شش سیگما که  مجموعه روش هایی را برای پیشرفت پروژه تشریح می کند .همانطور که می دانیم متودولوژی شش سیگا پنج فاز دارد که این استاندارد برای این فاز ها مجموعه روش هایی دارد : تعریف ، اندازه گیری ، آنالیز ، بهینه و کنترل است .
استاندارد ایزو 13053 ، بهترین الگو را برای هر فاز متودولوژی 6 سیگما ، در حین اجرای یک پروژه پیشنهاد می کند و  همچنین در عین بیان چگونگی مدیریت یک پروژه شش سیگما ، مجموعه قوانین و نقش ها ، تخصص ها و آموزش پرسنل درگیر در چنین پروژه هایی را به خوبی تشریح می کند .

ایزو 10015

نوشته شده توسط

استاندارد آموزش ایزو 10015
استاندارد جهانی ایزو 10015 توسط کمیته فنی ISO/TC176 مدیریت  و تضمین کیفیت و کمیته SC3 تهیه شده است.عوامل مختلفی نظیر "عدم شناسایی نیازهای آموزشی صحیح کارکنان ،عدم توجه به مشاغل در برآورد نیازهای آموزشی تعیین نیازها و نه شناسایی نیازها ، فقدان اهداف و استراتژی های آموزشی ،‌ضعف در طراحی محتوا و برنامه آموزشی، عدم توجه به مسائل مربوط به اجرای دوره های آموزشی ،‌عدم ارزیابی مناسب از تامین کنندگان آموزشی ،‌مشخص نبودن نتایج آموزش و بسیاری از عوامل دیگر" نمایندگان 22کشور جهان را در دسامبر 1999 بر آن داشت تا پیش نویس اصلی استاندارد آموزش ایزو 10015 را طراحی و به عنوان راهنمایی برای  فعالیت های آموزشی سازمان ارائه دهند.
استاندارد آموزش ایزو 10015 با هدف کمک و راهنمای به انجام اثر بخش فعالیت های آموزشی در سازمانها تلاش دارد در چارچوب اصول مدیرت کیفیت که بر پایه استاندارهای سری ISO9000 می باشد، رهنمود هایی را در خصوص مولفه های اصلی آموزش یعنی "تحلیل نیازها، طراحی  و برنامه ریزی، اجرای آموزش ،‌ارزشیابی نتایج و نظارت بر بهبود فرآیند آموزش " به مسئولین و کارشناسان آموزش سازمانی ارائه نماید..امروزه تلقی مدیران سازمان های پیشرو از مکانیزم آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، راهبردی و خردی آینده سازاست که میتواند بطور آگاهانه برای بهبود مداوم سازمانها و پاسخ به شایستگی های مورد انتظار محیط متغییر بکار رود.
ساختار استاندارد آموزش  ایزو 10015 بشرح زیر می باشد:
1-    دامنه کاربرد استاندارد آموزش ایزو 10015

راهنمایی های مدرج در این استاندارد ایجاد ، اجرا، نگهداری و بهبود راهبردها و سیستم های آموزشی را بر کیفیت محصولات عرضه شده توسط سازمان تاثیر مبگذارد شامل میشود.
استاندارد  آموزش ایزو 10015  برای همه سازمان ها از هر نوعی میباشند با توجه به نکات زیر قابل به کارگیری است:
استاندارد  10015 برای استفاده در قرار دادها ، مقررات و صدور گواهینامه در نظر گرفته نشده است.
استاندارد آموزش ایزو 10015 به الزامات استانداردهای سری ISO 9000 چیزی نمی افزاید و یا آن ها تغییر نمیدهد و یا اصلاح نمیکند.
پیمانکاران آموزشی میتوانند از این استاندارد در  تامین نیازهای آموزشی و اثربخشی آموزشهای کارکنان استفاده کنند.
2-    مراجع الزامی
3- اصطلاحات و تعاریف
4-  راهنمای هايي براي آموزش

4-1- آموزش

بايستي مراحل زير را در فرايند آموزش مورد نظارت قرار دهد:
الف-  تعيين نيازهاي آموزشي
ب-  طراحي و برنامه ريزي آموزش
ج-  اجراي آموزش
د- ارزيابي نتايج آموزش
4-1-1-  کلیات
4-1-2 –  تامین خدمات آموزشی
4-1-3-  مشارکت کارکنان
4-2 –تعیین نیازهای  آموزشی
4-2-1 – کلیات
4-2-2-  تعیین نیازهای سازمان
4-2-3 –  تعیین ، تجزیه و تحلیل ازلامات مربوط به شایستگی
4-2-4 – بازنگری شایستگی
4-2-5-  تعیین فاصله های مربوط به شایستگی
4-2-6- شناسایی راه حل ها ، برای پایان دادن به فاصله های  مربوط به شایستگی
4-2-7 –  تعیین مشخصه های نیازهای آموزشی
4-3-  طراحی و برنامه ریزی آموزشی
4-3-1-  کلیات
4-3-2-  تعیین محدودیت ها
4-3-3- روش های آموزش و معیارهای  انتخاب
4-3-4- مشخصه های برنامه آموزشی
4-3-5- انتخاب پیمانکار آموزشی
4-4- اجراء  آموزش
4-4-1- کلیات
4-4-2-پشتیبانی
3-4-2-1- پشتیبانی قبل از آموزش
4-4-2-2- پشتیبانی حین آموزش
4-4-2-3- پشتیبانی پس از پایان  آموزش
4-5-  ارزشیابی نتایج آموزش
4-5-1- کلیات
4-5-2- گرد آوری داده ها و تهیه گزارش ارزشیابی
5- پایش و بهبود فرآیند آموزش
5-1- کلیات
5-2- صحه گذاری فرآیند آموزش

ذکر مطالب با نام و آدرس مدیریت سرآمد ایران بلامانع است .
جهت اطلاع از پیاده سازی ایزو بصورت عملی بر روی پیاده سازی ایزو کلیک نمایید
جهت اطلاع از نحوه مشاوره ایزو بر روی مشاوره ایزو کلیک نمایید
جهت اطلاع از آموزش پیاده سازی ایزو بصورت عملی بر روی آموزش ایزو کلیک نمایید

 

فروش موفق و افزایش فروش

توصیه هایی در خصوص بازاریابی موفق و چگونگی دستیابی به افزایش فروش در کسب و کار خود ، بصورت خلاصه در زیر ارائه شده است  ( روش های افزایش فروش در فروشندگی )

افزایش فروش

صفحه6 از7