چاپ کردن این صفحه

ایزو 9004

استاندارد بین المللی ISO 9004:2009 ، با استفاده از یک رویکرد مدیریت کیفیت ، راهنما و پشتیبان سازمان هایی است که برای دستیابی به موفقیت ISO 9004پایدار، در محیطی پیچیده ، طاقت فرسا و پیوسته در حال تغییر ، تلاش میکنند.
موفقیت پایدار، براساس توانمندی یک سازمان در تامین نیازها و انتظارهای مشتریان و سایرطرف های ذی نفع در مدت طولانی و به روشی متعادل و متوازن حاصل میشود. موفقیت پایدار ؛ میتواند با مدیریتی اثر بخش از طریق آگاهی از محیط سازمان ، یادگیری و به کارگیری درست پروژه های بهبود ، نوآوری و یا هر دو به دست آید.
استاندارد بین المللی ایزو 9004، خودارزیابی را به عنوان ابزاری مهم در بررسی سطح بلوغ سازمان معرفی میکند تا با بررسی رهبری ، استراتژی ، سیستم مدیریت ، منابع و فرآیندهای سازمان ، نقاط قوت و ضعف و فرصت های بهبود ، نوآوری و یا هر دو شناسایی شود.

چگونگی دستیبابی به به موفقیت های پایدار  ؟

چگونه سطح بلوغ عملکرد سازمان را مشخص نماییم ؟

چگونه نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان را مشخص نماییم ؟ا

استاندارد ایزو 9004

استاندارد بین المللی ISO 9004 ، تمرکز گسترده تری نسبت به ISO 9001 در حوزه مدیریت کیفیت دارد و با تاکید بر نیازها و انتظارهای تمام ذینفعان مرتبط ، راهنمایی برای نگرش سیستماتیک و بهبود مستمر عملکرد جامع سازمان محسوب میشود.
استاندارد بین المللی ایزو 9004 ، متناسب با ISO 9001 و نیز سایر استانداردهای سیستم مدیریتی می باشد .چنین استانداردهایی مکمل هم هستند و میتوانند به طور مستقل نیز به کار گرفته شوند.
پیوست استاندارد ایزو 9004 ، یک مدل خودارزیابی برای سازمان ها معرفی می نماید که میتواند نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی ؛ سطح بلوغ عملکرد سازمان را تعیین و فرصت های بهبود و نو آوری را شناسایی نماید.


الزامات استاندارد ایزو 9004  بشرح زیر می باشد :
1-    دامنه کاربرد
2-    استاندارد های مرجع
3-    تعاریف و اصطلاحات
3-1- موفقیت پایدار
3-2- محیط سازمان
4-    مدیریت موفقیت پایدار در یک سازمان
4-1- الزامات عمومی استاندارد ایزو 9004
4-2- موفقیت پایدار
4-3- محیط سازمان
4-4- طرف های ذی نفع ؛ نیازها و انتظارها
5-استراتژی و خط مشی در استاندارد ایزو 9004
5-1- الزامات عمومی
5-2- تنظیم استراتژی و خط مشی
5-3- تسری استراتژی و خط مشی
5-3-1- الزامات عمومی
5-3-2- فرآیندها و روش ها
5-3-3- تسری
5-4- ارتباطات و اطلاع رسانی استراتژی و خط مشی
6-    مدیریت منابع در استاندارد ایزو 9004
6-1- الزامات عمومی
6-2- منابع مالی
6-3- کارکنان یک سازمان
6-3-1- مدیریت کارکنان سازمان
6-3-2- شایستگی کارکنان
6-3-3- مشارکت و انگیزه کارکنان
6-4- تامیین کنندگان و شرکا در استاندارد ایزو 9004
6-4-1- الزامات عمومی
6-4-2- انتخاب ، ارزیابی و بهبود قابلیت های تامین کنندگان و طرف های ذینفع
6-5- زیرساخت
6-6- محیط کار
6-7- دانش، اطلاعات و تکنولوژی
6-7-1- الزامات عمومی
6-7-2- دانش
6-7-3- اطلاعات
6-7-4- تکنولوژی
6-8- منابع طبیعی
7-    مدیریت فرایند
7-1- الزامات عمومی
7-2- طرح ریزی و کنترل فرآیند
7-3- مسئولیت و اختیار فرآیند
8-    پایش ؛ اندازه گیری؛ تحلیل و بازنگری
8-1- الزامات عمومی
8-2- پایش
8-3- اندازه گیری
8-3-1- الزامات عمومی
8-3-2- شاخص های کلیدی عملکرد ( KPI )
8-3-3- ممیزی داخلی
8-3-4- خودارزیابی
8-3-5- الگوبرداری
8-4- تحلیل
8-5- بازنگری اطلاعات حاصل از پایش؛ اندازه گیری و تحلیل
9-    بهبود ؛ نوآوری و یادگیری
9-1- الزامات عمومی
9-2- بهبود
9-3- نوآوری
9-3-1- الزامات عمومی
9-3-2- کاربرد
9-3-3- برنامه ریزی زمانی
9-3-4- فرآیند
9-3-5- ریسک ها
9-4- یادگیری

 

منتشرشده در مقالات

مدیریت سرآمد ایرانیان ، ارائه دهنده  خدمات مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع

آخرین‌ها از مدير سايت

موارد مرتبط