شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2010

  • چهارشنبه, تیر 19 1392
  • نوشته شده توسط 
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

مدل تعالی سازمانی EFQM ، بر اساس تجارب موفق سازمان های پیشتاز اروپایی تدوین شده است

با معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM ،  میتوانید  سازمان ها را از تمامی زوایا مورد بررسی قرار می دهد

مدل تعالی سازمانی EFQM 2010 ، از 9 معیار شامل 5 معیار مدل تعالی توانمند ساز و 4 معیار مدل تعالی نتایج و 32 زیر معیار مدل تعالی مشخص شده است که معیار های مدل تعالی سازمانی و زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی در زیر آمده است


معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM
معیار رهبری مدل تعالی سازمانی EFQM
تعریف معیار رهبری
سازمانهای سرآمد رهبرانی دارند که آینده را تصویر نموده و آن را محقق نموده و الگویی برای ارزشها و اصول اخلاقی سازمان بوده و در تمام اوقات دمنده روح ایمان (در سازمان) می باشند . آنان برای موفقیت مداوم سازمان ، انعطاف پذیر بوده و سازمان را برای پیش بینی و انجام واکنش مناسب در زمانهای مناسب ، توانمند می سازند.

زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی معیار  رهبری
1a. رهبران مأموریت ، آرمان ، ارزش ها و اصول اخلاقی را ایجاد نموده و خود به عنوان یک الگو رفتار می نمایند.
1b. رهبران ، عملکرد و وضعیت بهبود سیستمهای مدیریتی سازمان را تعیین نموده و آنها را  پایش ، بازنگری و هدایت می نمایند
1c. رهبران با مشتريان، شركا و نمايندگان جامعه در تعامل ( engage ) هستند.
1d. رهبران فرهنگ سرآمدی را با همکاری کارکنان ، تقویت می نمایند.
1e. رهبران اطمینان حاصل می نمایند که سازمان انعطاف پذیر بوده و تغییرات به نحوی اثر بخش مدیریت می شوند.

معیار استراتژی مدل تعالی سازمانی EFQM
تعريف معيار استراتژي

سازمانهای سرآمد ، ماموریت و چشم انداز خود را با توسعه استراتژیی متمرکز بر ذی نفعان ، پیاده سازی می نمایند . خط مشی ها ، برنامه ها ،اهداف دوره ای و فرایندها برای تحقق استراتژی (ها) ، تعیین و اجرا می گردند.

زیر معیارهای مدل تعالی معیار  استراتژی

2a. استراتژی با (توجه به ) درک نیازها و انتظارات ذینفعان و محیط بیرونی پایه ریزی می گردد.
2b. استراتژی با (توجه به) درک عملکرد  و قابلیت های داخلی ( سازمان ) پایه ریزی می گردد.
2c. استراتژی و خط مشی های پیشتیبان  جهت حصول اطمینان از پایداری اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ، ایجاد ، بازنگری و بروزآوری می شوند.
2d. استراتژی و خط مشی های پیشتیبان ، تدوین (و ابلاغ) شده و از طریق برنامه ها ، فرایندها و اهداف دوره ای جاری می شوند.

معیار منابع انسانی مدل تعالی سازمانی EFQM
تعريف معيار منابع انساني
سازمانهای سرآمد  برای کارکنان خود  شان و منزلت قائلند و با دستیابی به اهداف فردی و سازمانی ،فرهنگ ایجاد منافع متقابل را خلق می نمایند. آنها توانایی های کارکنان خود را توسعه داده و عدالت و برابری را ترویج می کنند.  سازمانهای سرآمد از تشویقها و پاداشها ، ارتباطات و نگهداری از کارکنان ، به عنوان راهی برای  ایجاد تعهد و توانایی کارکنان جهت استفاده از دانش و مهارتهایشان در راستای منافع سازمانی ، استفاده می نمایند.
زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی معیار  منابع انسانی

3a. برنامه های منابع انسانی جهت پشتیبانی از استراتژی سازمان، طرحریزی می شوند.
3b. دانش و توانایی های کارکنان توسعه می یابند.
3c. کارکنان ( با اهداف سازمانی ) همسو شده ، مشارکت داده شده و ( از طریق تفویض اختیار و ... ) تقویت می شوند.
3d. كاركنان در سراسر سازمان بطور اثربخش ارتباط دارند.
3e. كاركنان مورد تشويق، تقدير و توجه قرار مي‌گيرند.

معیار شراکت ها و منابع مدل تعالی EFQM

تعريف معيار شراكت‌ها و منابع

سازمان های سرآمد ، مشارکت های برون سازمانی ، تامین کنندگان و منابع داخلی را جهت پشتیبانی از استراتژی وسیاست ها و اثر بخشی عملکرد فرآیندها ، برنامه ریزی و مدیریت می نمایند.

زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی معیار شراکت ها و منابع

4a. شرکای تجاری و تامین کنندگان برای دستیابی به منافع پایدار مدیریت میشوند.
4b. منابع مالی برای اطمینان از موفقیت پایدار مدیریت می شوند.
4c. ساختمان ها ، تجهیزات ، مواد و منابع طبیعی به صورتی پایدار مدیریت می شوند.
4d. فن آوری ، برای پشتیبانی از تحقق استراتژی مدیریت می شود.
4e. اطلاعات و دانش ، جهت پشتیبانی از تصمیم گیری اثر بخش و توانمند سازی سازمان مدیریت می شوند.

معیار فرآیندها، محصولات و خدمات مدل تعالی سازمانی EFQM
تعريف معيار فرآيندها، محصولات و خدمات

سازمانهای سرآمد ، فرایندها را به منظور ایجاد ارزش روزافزون برای مشتریان و دیگر ذی نفعان  ، طرحریزی ،مدیریت  نموده و آنها را بهبود می دهند

زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی معیار فرآيندها، محصولات و خدمات

5a. فرایندها جهت بهینه سازی ارزش برای ذی نفعان طراحی و مدیریت می شوند .
5b. محصولات و خدمات برای ایجاد بالاترین ارزش برای مشتریان توسعه می یابند.
5c. محصولات و خدمات به نحوی موثر(اثربخش ) ، معرفی شده و به بازار عرضه می شوند.
5d. محصولات و خدمات تولید و ارائه شده ، تحویل گردیده و مدیریت می شوند.
5e. روابط با مشتری ، مدیریت شده و بهبود می یابد.

معيار نتايج مشتريان مدل تعالی سازمانی EFQM

.6a معيارهاي برداشتي
6b. شاخص‌هاي عملكردي

معیار نتايج كاركنان مدل تعالی EFQM

7a. معيارهاي برداشتي
7b. شاخص‌هاي عملكردي

معيار نتايج جامعه مدل تعالی EFQM

8a. معيارهاي برداشتي
8b. شاخص‌هاي عملكردي

معيار نتايج كليدي مدل تعالی EFQM

9a. دستاوردهاي راهبردي كليدي
9b. شاخص‌هاي عملكردي

منتشرشده در مقالات

مدیریت سرآمد ایرانیان ، ارائه دهنده  خدمات مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.