شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

پیاده سازی ایزو 9001

  • چهارشنبه, تیر 19 1392
  • نوشته شده توسط 
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

مستندسازی سیستم های مدیریتی  ایزو (  استاندارد های  ایزو ) ، متناسب  با اندازه  سازمان و پیچیدگی فعالیپیاده سازی ایزو 9001ت ها و سطح تحصیلات کارکنان  سازمان  طرحریزی می گردد موضوعات زیر با توجه به تجارب استقرار سیستم های مدیریتی در سازمان های مختلف  بصورت خلاصه  ارائه می گردد

تشریح نحوه مستند سازی و استقرار سیستم مدیریت ایزو ،  بهمراه نمونه های عملی مدارک ایزو ( مستندات ایزو ) در دوره  آموزش پیاده سازی ایزو 9001 (  ایزو کاربردی ) فقط توسط MSI Academy  برگزار می گردد .

مشاور استاندار د های بین المللی ایزو (  مشاور سیستم های مدیریتی  )  ،  با  سیستم های مدیریتی  بر اساس استاندارد های ایزو  آشنا بوده و سیستم مدیریت را بر اساس استاندارد ایزو  ، در سازمان های مختلف استقرار مي نمايد . مشاور ایزو بعنوان تسهیلگر در طی مدت زمان استقرار سیستم مدیریت  ، سازمان را راهنمایی نموده و مستندات مورد نیاز سازمان را متناسب با سازمان تدوین  می نماید همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله دریافت گواهینامه ایزو نظارت می نماید.

جهت اطلاع از آموزش پياده سازي ايزو بر روي آموزش پياده سازي ايزو كليك نماييد

برنامه زمان بندی استقرار سیستم مدیریت  توسط مشاور در ابتدای پروژه  تدوین می گردد در این برنامه قدم های زیر مد نظر قرار می گیرد:

فاز شناخت سیستم مدیریت ایزو
در این مرحله وضعیت موجود سیستم مدیریت بر اساس استاندارد ایزو مربوطه  توسط مشاور در طی بازدید از بخش های مختلف سازمان  و مصاحبه با مسئولین  فرآیند های ، بررسی شده و اقدامات مورد نیاز با توجه به الزامات استاندارد ایزو  ، جهت استقرار سیستم مدیریت  طی گزارشی تشریح می گردد گزارش فاز شناخت  ،  مسیر استقرار سیستم مدیریتی را در سازمان مشخص می نماید.
فاز آموزش ایزو

دراین مرحله با توجه به تعداد پرسنل سازمان و سطح تحصیلات آموزش های مرتبط با الزامات ایزو  بشرح زیر برنامه ریزی و برگزار می گردد

آموزش آشنایی با ایزو 9001 ( پیشنهاد می گردد قبل از اجرای فاز مستند سازی دوره ایزو برگزار گردد )
آموزش ممیزی داخلی ایزو 9001 ( پیشنهاد می گردد دوره ممیزی داخلی در فاز اجرا سیستم برگزار گردد  )

فاز مستندسازی ایزو   (  طراحی سیستم مدیریت بر مبنای الزامات ایزو  )

سیستم های مورد نیاز سازمان متناسب با سازمان  توسط مشاور تدوین می گردد این سیستم ها در قالب مستندات زیر طرحریزی می گردد:
فرمهای مورد نیاز هر فرآیند
روش اجرایی :  گردش اطلاعاتی فرآیند های سازمان  در قالب روش های اجرایی  تدوین می گردد  نظیر روش اجرایی خرید –  روش اجرایی انبار
در 6 جای استاندارد  ایزو 9001  ویرایش 2008 روش اجرای مدون الزام شده است شامل :
روش اجرایی کنترل مدارک                                   روش اجرایی کنترل سوابق
روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق                       روش اجرایی  ممیزی داخلی
روش اجرایی اقدام اصلاحی                                   روش اجرای اقدام پیشگیرانه
دستورالعمل ها : تشریح فعالیت های در خصوص یک موضوع  نظر : دستورالعمل نگهداری و تعمیرات دستگاه برش –  دستورالعمل فرمولاسیون  - دستورالعمل ایمنی دستگاه – دستورالعمل کار با دستگاه  - دستورالعمل بسته بندی محصول
نظامنامه کیفیت : مدرک مشخص کننده سیستم مدیریت می باشد  در نظامنامه  معمولا  موارد زیر مد نظر قرار می گیرد:
- خلاصه فعالیت های انجام شده در هر فرآیند  نوشته شده و به روش های اجرایی و مستندات مرتبط ارجاع می گردد
- توالی و تعامل بین فرآیند های سازمان در قالب نقشه فرآیند های سازمان یا توصیف تاثیرات متقابل بین فرآیند ها در نظامنامه لحاظ می گردد
- دامنه کاربرد سیستم مدیریت و دلایل صرفه نظر از بند های استاندارد ایزو در نظامنامه تشریح می گردد
نظیر دامنه کاربرد سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001  در يك سازمان نمونه  "  تولید قطعات پلیمری خودرو  " و بندهای صرف نظر  شده   "با توجه به اینکه نقشه ها توسط مشتری به سازمان تحویل شده و سازمان بر اساس نقشه قطعه تولید" بند طراحي و توسعه 7-3 استاندارد ايزو در سازمان موضوعيت ندارد

خط مشی : سیاست های کلی که  توسط مدیریت ارشد  مشخص می گردد . سیاست های کلی مدیریت ارشد در  راستای کیفیت ، خط مشی کیفیت  - سیاست های کلی مدیریت ارشد در خصوص سیستم مدیریت زیست محیطی ، خط مشی زیست محیطی
اهداف : اهداف متناسب با مقاصد سازمان ،  قابل اندازه گیری  در راستای خط مشی  در تمامی سطوح سازمانی  مشخص می گردد

طرح کیفیت :  مدرکی است که مراحل تحقق محصول را مشخص می نماید طرح کیفیت محصول می تواندشامل مدارک زیر می باشد :

طرح کنترل : روش های کنترل بر روی محصول ، نمونه گیری ، ابزارهای اندازه گیری و مشخصه های کنترل محصول را مشخص می نماید

نمودار فرآیند عملیات : مراحل تحقق محصول را با نماد های خاصی مشخص می نماید

دستورالعمل / طرح بسته بندی : روش بسته بندی ، نگهداری و  جابجایی محصول را مشخص می نماید

طرح فرمولاسیون : در صنایع غذایی یا دارویی میزان ترکیب مواد را مشخص می نماید

نقشه ها : مشخصه های محصول را مشخص می نماید

سایر مستندات مورد نیاز :
تدوین مستندات سیستم مدیریتمشاور در تدوین مستندات سیستم مدیریتی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
-    مستندات موجود در حال استفاده  در سازمان
-    نظرات مسئولین فرآیند با توجه به مصاحبه های انجام شده

-    الزامات استاندارد  ایزو مربوط به موضوع  مشاوره ايزو
-    دانش و تجارب استقرار سیستم مدیریت در سازمان های مشابه قبلی


فاز اجراء سیستم مدیریت  (  نظارت بر اجراء سیستم مدیریت  )

در این مرحله مشاور بر اجرای روش های اجرای  ، دستورالعمل ها ، فرم های طراحی شده در  سیستم مدیریتی نظارت می نماید و در صورت نیاز مستندات مورد بازنگری قرار می گیرد .

فاز ممیزی سیستم مدیریت

جهت اطمینان از استقرار سیستم مدیریتی  بر اساس الزامات  استاندارد ایزو مربوطه  ، سازمان می بایستی در زمان های مشخص اقدام به انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریتی نماید ممیزی داخلی توسط پرسنل آموزش دیده داخل سازمان بصورت مستقل اجراء می گردد مشاور در فرآیند ممیزی داخلی ، ممیزان داخلی آموزش دیده را همراهی می نماید  .
پس از انجام ممیزی داخلی ، عدم انطباق ها شناسایی شده  و اقدامات لازم جهت بر طرف سازی عدم انطباق ها صور
گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیتت می گیرد .
بمنظور اینکه سازمان ادعای خود را جهت استقرار سیستم های مدیریتی اثبات نماید  از شرکت گواهی دهنده  (شرکت  ممیز خارجی ، CB ) جهت ممیزی طی عقد قرارداد ،   دعوت می نماید

ممیزی صدور گواهینامه بر اساس استاندارد های بین المللی ایزو مربوطه  انجام شده و گواهینامه  ایزو  یا سیستم مدیریتی مر بوطه در دامنه کاربرد سیستم مدیریتی برای سازمان توسط شرکت گواهی دهنده صادر می گردد

 

 

 

جهت اطلاع از دوره ممیزی داخلی بر روی دوره ممیزی داخلی کلیک نمایید

برخی از مستندات مورد نیاز در زمینه مستندسازی استاندارد ایزو 9001  بشرح زیر با توجه بند استاندارد ایزو 9001  پیشنهاد می گردد :

مستندات مورد نیاز ایزو 9001 : مستندات ایزو 9001

شناسایی فرآیند های سازمان
تدوین نقشه فرآیند ها  Process map و دسته بندی فرآیند ها شامل فرآیند های اصلی ، مدیریتی و پشتیبانی
شناسایی فرآیندهای برون سپاری شده

تدوین روش های اجرایی الزام شده شامل :

روش اجرایی کنترل مدارک
روش اجرایی کنترل سوابق
روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
روش اجرایی ممیزی داخلی

روش اجرایی اقدام اصلاحی
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه

سایر مستندات مورد نیاز سازمان

تدوین نظامنامه کیفیت
لیست مدارک درون سازمانی و برون سازمانی
فرم کنترل توزیع مستندات
فرم کنترل سوابق کیفیت
تدوین خط مشی کیفیت
سیستم نظرسنجی از مشتریان
تدوین خط مشي كيفيت
تدوین اهداف کیفیت سازمان
تدوین برنامه دستیابی به اهداف سازمان
تدوین شرح مسئولیت ها و اختیارات
تعیین مکانیزم ارتباطات درون سازمانی
سوابق بازنگری مدیریت
تعیین شرایط احزار سمت های سازمانی شامل: دوره های آموزشی مورد نیاز ، تحصیلات مورد نیاز، تجارب کاری و مهارت های موردنیاز برای هر شغل سازمانی
شناسایی نیازهای آموزشی
تدوین برنامه آموزشی
ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده
کد گذاری ماشین آلات و تجهیزات  در صورت نیاز
لیست ماشین آلات و تجهیزات
شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات
تدوین دستورالعمل سرویس و نگهداری ماشین آلات
سوابق سرویس و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات
درخواست تعمیر ماشین آلات و تجهیزات
پرونده ماشین آلات و تجهیزات  شامل:  کاتالوگ ، سوابق خلاصه تعمیرات و دستورالعمل سرویس و نگهداری ماشین آلات
دستورالعمل های ایمنی جهت انجام فعالیت های ارائه خدمات محصول
تشریح روش ارائه تحقق محصول  ( استفاده از دستورالعمل کاری / نمودرا فرآیند عملیات)
تشریح روش های بازرسی ارائه تحقق محصول ( استفاده از برنامه کنترل )
طرح بسته بندی
ثبت و بازنگری سفارش مشتری
امکانسنجی قرارداد
سیستم  ثبت و رسیدگی به شکایت مشتریان
تدوین سیستم طراحی و توسعه محصول/ خدمات در صورت موضوعیت در سازمان
لیست تامین کنندگان در صورت نیاز
فرم ارزیابی اولیه  تامین کنندگان به تفکیک
فرم ارزیابی عملکرد تامین کنندگان
فرم  برنامه ریزی تولید / ارائه خدمات
سیستم ظرفیت سنجی تولید / ارائه خدمات
فرم گزارش تولید / ارائه خدمات
لیست نقطه سفارش قطعات و ملزومات مصرفی موثر بر کیفیت محصول
دستورالعمل های کاری مرتبط با تولید / ارائه خدمات  در صورت نیاز
سیستم خدمات پس از فروش در خصوص محصولات یا خدمات در صورت موضوعیت
سیستم خدمات تحویل محصول / خدمات  در صورت موضوعیت
تعیین معیارهای پذیرش محصول / ارائه خدمات
سیستم کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده
تدوین روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
تدوین روش اجرایی اقدام اصلاحیَ
تدوین روش اجرایی اقدام پیشگیرانه

جهت دریافت نمونه مستندات ایزو بر روی مستندات ایزو کلیک نمایید
جهت اطلاع از نحوه مشاوره ایزو بر روی مشاوره ایزو کلیک نمایید

جهت پیش ثبت نام دوره پیاده سازی ایزو 9001 بر روی پیش ثبت نام ایزو 9001 کلیک نمایید

پیش ثبت نام ایزو

منتشرشده در مقالات

مدیریت سرآمد ایرانیان ، ارائه دهنده  خدمات مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.